PENSIUNI ÎN MEDIUL RURAL – 70.000 EURO – FINANȚARE 100%

SUBMĂSURA 6.2  – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale
CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE  
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Atenție! Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în mediul urban

reclama3

IMPORTANT!

Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN  înregistrat la Registrul Comertului, autorizat/neautorizat în conditiile Legii nr. 359/2004, DOAR DACĂ până la momentul depunerii Cererii de Finanțare nu a desfășurat activitateaaferenta codului CAEN  propus prin proiect.

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii cererii de finanțare aveau autorizat codul CAEN propus prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită finanțare.

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanţii care deţin părţi sociale (atât ca persoană juridică cât și ca persoane fizice având calitatea de asociaţi) în alte societăţi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi cod CAEN (principal/secundar autorizat la ONRC) ca și cel propus prin Planul de afaceri.

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care au asociaţi/acționari persoane fizice rude până la gradul II inclusiv sau care sunt soț/soție, cu alte persoane fizice care au beneficiat (ca asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi) de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 și prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER”- sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare. În acest sens solicitanții vor da o declarație la Cererea de Finanțare prin care să declare că nu se află în această situație

Atenție! Solicitanţii eligibili, persoane juridice sau înființați în baza OUG nr. 44/2008, precum și cei care dețin calitatea de asociaţi/acționari ai unei persoane juridice, pot beneficia o singură dată de sprijinul financiar nerambursabil acordat prin sub-măsura 6.2 si prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER” – Sub-măsura 19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activităţi neagricole în zone rurale ”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC – înfiinţată în baza Legii societăților 31/1990republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole 566/2004, cu modificările și completările ulterioare,.

Atenție! În cadrul SM 6.2, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

 • Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-întreprindere sau întreprindere mică se face în baza Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru întreprinderile partenere sau legate, completate în conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII / DE ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor neagricole;
 • Activitatea propusa prin proiect trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin sub-măsura 6.2;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în spațiul rural,  punctul/punctele de lucru aferente activităţii agricole putând fi menținute în mediul urban.

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE

 • Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin sub-măsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul solicitantului).Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • Anexa 8 la Ghidul Solicitantului cuprinde Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare.

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuieli cu achiziţia de terenuri

Avand în vedere obiectivele sub-măsurii 6.2, care vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, crearea de servicii şi locuri de muncă în spaţiul rural, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale, achiziţionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri.

În vederea prevenirii utilizării alocării financiare aferente sub-măsurii 6.2 preponderent pentru achiziţionarea de teren construit/neconstruit, această acţiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,

În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;

Achiziţia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

 • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
 • mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;
 • sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin proiect;
 • in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura, conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in vigoare.

Atenție! In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de echipamente de agrement solicitantul/beneficiarul are obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate numai in scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri.

TIPURI DE COSTURI NEELIGIBILE

Nu sunt eligibile

 • cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
 • cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare

PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI

 • Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în anunţul licitaţiei anuale de proiecte.
 • Pentru această sub-măsură pragul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.
 • Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de finanţare care nu îndeplinesc această condiţie vor rămâne cu statutul de proiecte amânate.

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:

Nr. crt.Principii şi criterii de selecțiePunctaj
1.Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități neagricole15p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.15p
1.2. Proiecte care sunt inițiate de un fermier/membru al gospodariei agricole care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol).10p
2.Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural)40 p
2.1. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere.

Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de producție scorate.

40 p
2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.

Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.

35 p
3.Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.Max. 20 p
3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement)) în zonele cu potențial turistic ridicat;

Vor fi punctate  proiectele care se dezvoltă în zone cu potenţial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală).

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investiţiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

–    în cazul UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice (cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:

Cmrt*5/ Punctaj max. cmrt = punctaj final (cu două zecimale).

Notă: Punctajul maxim al cmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic este de 45 de puncte.

– în cazul UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice (cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:

Cfmrt*10/Punctaj max. cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).

Notă: Punctajul maxim al cfmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic este de 56,40 de puncte.

Lista comunelor cu potențial turistic este întocmită în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secţiunea a VIII a- zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finala) 

Max. 10 p

 

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice.5 p
3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu arii naturale protejate.5 p
4.Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.Max 25 p
4.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent de peste 40% din valoarea primei tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.25 p
4.2 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent de peste 35% din valoarea primei tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri10 p
TOTAL100 p

IMPORTANT!

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICE – DE TIPUL PENSIUNILOR AGROTURISTICE.

 • În cazul investiţiilor în agroturism, solicitantul trebuie să desfăşoare o activitate agricolă – cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi – la momentul depunerii Cererii de Finanţare, în conformitate cu prevederile art. 12, alin (6) ale OMADR nr. 1731/2015.

În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita numai in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul depunerii Cererii de Finanţare;

 • În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu modificările și completările ulterioare);
 • Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni agroturistice clasificate la minimum o margaretă ;

Atenție! Se vor avea în vedere modificările aduse prin Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015

 • Schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire turistică de tipul pensiune agroturistica este considerată investiţie nouă;
 • Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea destinatiei unei cladiri) si pentru extinderea structurilor de primire turistice de tipul pensiunilor agroturistice, suprafata de teren aferenta structurii de primire turistică trebuie să fie în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural ;
 • Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic
 • Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate înainte de a doua tranşă de plată, proiectul devine neeligibil.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Sprijinul public nerambursabil :

 • este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri.

Atenție! Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu există sume intermediare

Pentru a demara si tu un astfel de proiect, ne puteti scrie la adresa de email:

fondurieuro2020@gmail.com

sau contacta la telefon: 0736-348 361    sau    0736-348 363

Solicitați o ofertă de consultanță de la noi.

Primul pas pentru proiectul tau!

reclama1

 

Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

8 gânduri despre „PENSIUNI ÎN MEDIUL RURAL – 70.000 EURO – FINANȚARE 100%

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: