SUBMASURA 4.1 – Investitii in exploatatii agricole (sector vegetal)

SUBMASURA 4.1 Investitii in exploatatii agricole – PNDR 2014-2020

 • SECTOR VEGETAL

Prin intermediul PNDR 2014-2020, submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole, se poate obtine sprijin nerambursabil de 30-90% din totalul costurilor eligibile pentru infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea exploatatiilor agricole (vegetal) de pe intreg teritoriu  tarii.

Pentru accesarea acestei masuritrebuie indeplinitetoate conditiile de eligibilitate prevazute conform Ghidului solicitantului.

 1. Beneficiarii eligibili sunt fermierii (persoane fizice autorizate, persoane juridice, cooperative agricole sau grup de producatori) care infiinteaza sau detin o exploatatie agricola de minim 8.000 SO pe teritoriu tarii, astfel:
 • persoane fizice constituite conform OUG 44/2008 (P.F.A ,I.I ,I.F) ,
 • persoane juridica constituite conform LG 31/1990( S.C.S, S.N.C, S.A, S.C.A, S.R.L,
 • persoane juridice constituite conform LG 15/1990: societate comerciala cu capital privat,
 • persoana juridica constituita in baza Lg 45/2009:statiuni de cercetare in domeniul agricol,
 • persoana juridica constituita cf LG 1/2005:Societate cooperativa agricola,
 • persoana juridica constituita cf LG566/2004:Cooperative agricole ,
 • persoana juridica constituita cf LG37/2005 :Grup de producatori,

2. Solicitantul sa desfasoare activitate in domeniu agricol (cod CAEN din grupa 01xx.) , activitatea agricola poate sa fie principala sau secundara,  deci sa existe in statului societatii la depunerea cererii de finantare.

3. Exploatatia agricola trebuie inregistrata la Registru Agricol si la APIA, avand atribuit cod de exploatatie la data depunerii proiectului;

4. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului /constructiei pe care se va realiza investitia;

5. Solicitantul va asigura sursele financiare necesare cofinantarii proiectului.

Dovada aportul financiar in cadrul proiectului se va face la data semnarii contractului de finantare prin extras de cont sau credit bancar, depunerea cererii de finantare se va face pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind asigurarea cofinantarii investitiei.

6. Proiectul trebuie realizat astfel incat sa poata fi obtinute toate avizele sau acordurile solicitate conform legii pentru desfasurareaactivitatii alese:Mediu, DSP, DSVSA, ANIF (in cazul investitilor referitoare la sisteme de  irigatii)

7. Viabilitatea economică a investiției va fi dovedita prin documentația tehnico-economică;

8. Solicitantul va demonstra ca profitul anual (media ultimilor 3 ani fiscali) nu depaseste valoarea sprijinului acordat.

9. Rezultatul din exploatare al ultimului an fiscal incheiat va fi pozitiv sau cel putin zero, in cazul exploatatiilor agricole cu activitate.

 

Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură:

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;
 • Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene;
 • Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;
 • Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole).
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;

În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate condițiile specifice menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante pentru înțelegerea măsurii.

 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu,

COSTURI ELIGIBILE: construcţii si instalatii pentru desfasurarea activitatii, lucrări pentru asigurarea utilităţilor necesare in cadrul fermei, achiziţionarea de utilaje, echipamente, mijloace de transport specializate activităţii de producţie, cheltuieli generate de proiect ( studiu de fezabilitate, consultanta, taxe de certificare, achiziționare/ dezvoltare de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile în cadrul fermei,etc.;

COSTURI NEELIGIBILE : achizitionarea de bunuri si echipamente  second-hand;cheltuieli cu achizitia de cap tractor,achizitia de drepturi de productie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor; achizitionarea de teren agricol si pentru constructii cu scop administrativ sau locativ; TVA,costuri operationale, inclusiv costuri de întretinere si chirie;comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare, costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare, etc.

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Pentru fermele mici, adica cu dimensiune cuprinsa intre 8.000 -250.000 SO procentul va fi de minim 50% acordat astfel:

 • pentru achizitii simple max 100.000 euro
 • pentru proiecte care prevad constructii –montaj = max 200.000 euro
 • pentru proiecte integrate =max 400.000 euro

Ponderea ajutorului nermbursabil va creste pana la 90% in cazul :

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului;
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

 

Pentru fermele medii, adica cu dimensiune cuprinsa intre 250.000-500.000 SO procentul va fi de minim 50% acordat astfel:

 • pentru achizitii simple max 500.000 euro
 • pentru proiecte care prevadconstructii – montaj = max 1.000.000 euro / max 1.500.000  euro pentru sere
 • pentru proiecte integrate =max 2.000.000 euro

Ponderea ajutorului nermbursabil va creste pana la 70% in cazul :

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului;
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

 

Pentru fermele mari  adica cu dimensiune de peste 500.000 SO procentul va fi de minim 30% acordat astfel:

 • pentru achizitii simple max 500.000 euro
 • pentru proiecte care prevadconstructii – montaj = max 1.000.000 euro / max 1.500.000 euro pentru sere
 • pentru proiecte integrate =max 2.000.000 euro

Ponderea ajutorului nermbursabil va creste pana la 50% in cazul :

 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

 

Pentru  cooperative si grupuri de producatori – maxim 50%fără a depăşi 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul:

 • Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri de producători) și a proiectelor integrate
 • Proiectelor integrate;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare);
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013

 

Selectia proiectelor se va face in baza unui punctaj stabilit conform unor criterii de selectie:

 

Nr.crtCRITERII SELECTIESPECIFICARE punctaj conform ghid 4.1
1Dimensiunea fermei fiind scorate doar fermele medii cu dimensiuni intre 12.000-250.00012.000‐≤50.00015
>50.000‐≤100.00013
>100.000 ‐≤ 250.00011
2Fermele a caror activitate este  in domeniullegumicultură în spații protejate pentru seminte si/sau material saditor20
legumicultură în spații protejate pentru productie19
plante oleaginoase si proteice pentruproducere material saditor20
plante oleaginoase si proteice pentru productie18
Cereale si cartofi  pentru producere material saditor/seminte20
cereale si cartofi pentru productie17
3Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau comercializareaproducție agricolă primară – procesare – comercializare.15
producție agricolă primară – procesare13
integrare producție, procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA.11
integrare producție si procesare prin membrii din cadrul OIPA.10
4Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători primesc punctaj doar  grupurile de producatori, sau cooperativele agricolegrupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având
dimensiunea sub 12 000 SO
20
grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de
dimensiuni cuprinse între 12 000 ‐≤ 50 000 SO;
18
grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de
dimensiuni cuprinse între 50.000 ‐≤ 100.000 SO
16
5Amplasamentul fermei in zone cu potential agricolProiectul este implementat într‐o zonă cu potențial agricol ridicat10
Proiectul este implementat într‐o zonă cu potențial agricol mediu9
6Nivelul de  calificare in domeniu agricol al managerului  exploatatieistudii superioare10
studii liceale sau postliceale8
școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare îndomeniu agricol6
7Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a
sistemelor de irigații la ivel de fermă
economii de apa peste 20%;5
economii de apa situate  intre 10%‐ ≤20%3
8Principiul soiurilor autohtoneSolicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/deține/dezvoltă la nivelul
exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico‐economice că va păstra şi
dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare a proiectului.
max 5 pct
Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea nucleului soiurilor autohtone
exprimate în SO din total dimensiune economică a exploatației.

 

Documente privind imobilele incluse in cadrul proiectului:

Pentru teren agricol:

 • Documente care atesta dreptul de proprietate/folosinta ( dreptul de folosinta conform documentelor va fi de minim 10 ani ) al terenului autentificat la notar si/sauContract de concesiune
 • In cazul arendelor – tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare (10 ani)
 • Extras din Registrul unic de identificare de la APIA insotit de print screenul cu situatia terenurilor declarate

 

Pentru terenul/cladirea pe care se va realiza investitia:

 • Documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului sau cladirilor pe care se vorrealiza constructiile cu caracter definitiv , sau Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată și completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupraterenului.
 • Extras de carte funciara.

 

Documente privind investitia, pentru proiecte cu constructii-montaj:

 • Certificat de urbanism
 • Studiu topo
 • Studiu geotehnic.

 

Depunerea proiectelor se va putea face  continuu doar online pe site-ul AFIR dupa anuntul de lansare al sesiunii, pana la epuizarea fondurilor alocate pentru sesiunea anuala.

Selectia proiectelor va fi lunara pe baza de punctaj. Lunar sunt evaluate de catre AFIR proiectele care au punctajul estimat de solicitant mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzator lunii respective (punctajul se va anunta lunar de catre AFIR). Celelalte proiecte vor fi evaluate in lunile următoare, atunci cand punctajul estimativ (autoevaluare/prescorare) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzator lunii respective, si vor intra in competitie cu proiectele depuse in lunile respective.

Realizarea unui proiect dureaza, de aceea sfatul tuturor specialistilor este sa demarati deja elaborarea proiectului.

IN CURAND SE VA DESCHIDE O NOUA SESIUNE!

E POSIBIL CHIAR ULTIMA!

URMATOAREA S-AR PUTEA SA NU MAI EXISTE MAI DEVREME DE 2021!

 

CONTACT

AFACERI DE TOP – FONDURI-EURO.RO

Telefon: 0722-800.313  sau  0722 – 800.603 (tarif normal)

fb     twitter-icon-png-13-1   google

1 thought on “SUBMASURA 4.1 – Investitii in exploatatii agricole (sector vegetal)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: