Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (200.000 euro – 90% finanțare)

Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

 

Prin intermediul PNDR 2014-2020, submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole, se poate obtine sprijin nerambursabil de  90% din totalul costurilor eligibile pentru infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea de activitati neagricole inclusiv pentru activitati de agroturism in spatiul rural al tarii.

Aceste fonduri sunt acordate doar pentru activitati desfasurate in spatiul rural, microintreprinderilor  si intreprinderilor mici.

Pentru accesarea acestei masuri trebuie indeplinite toate conditiile de eligibilitate prevazute conform Ghidului solicitantului.

 

Criterii de eligibilitate ce trebuie indeplinite pentru accesarea fondurilor:

 

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural (numarul max de angajati fiind de 9 salariati in cazul microintreprinderilor si 49 salariati in cazul intreprinderilor mici );
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

 • Persoane fizice autorizate constituite conform OUG 44/2008 (P.F.A ,I.I ,I.F) ,
 • Persoane juridice constituite conform LG 31/1990( S.C.S, S.N.C, S.A, S.C.A, S.R.L,)
 • Persoane juridice constituite conform LG 15/1990: societate comerciala cu capital privat,
 • Persoana juridica constituita in baza Lg 39/1991:societate agricola
 • Persoana juridica constituita cf LG 1/2005:Societate cooperativa agricola de gr.I, societate cooperativa meșteșugăresca și de consum de gradul 1 ,
 • Persoana juridica constituita cf LG566/2004:Cooperative agricole de gradul I,
 • Medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar;
 • Sediul social al solicitantului inclusiv punctul de lucru (daca e cazul) trebuie sa fie in sediul rural, iar activitatea propusa in cadrul proiectului va fi tot in mediul rural,
 • Beneficiarii eligibili nu trebuie sa inregistreze datorii restante fiscale si sociale la bugetul de stat sau bugetele locale si sa nu aiba fapte inscrise in cazierul juridic.
 • Rezultatul din exploatare al ultimului an fiscal incheiat va fi pozitiv sau cel putin zero, in cazul solicitantilor cu activitate.

Solicitanții ai căror asociați/ acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub‐măsuri, pentru același tip de investiție.

 • Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului /constructiei pe care se va realiza investitia; Pentru investitii care vizează lucrari de constructie este obligatoriu ca solicitantul să dețină drept de proprietate asupra terenului pe care se realizează investiția.

EG2. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-măsura;

Pentru aceasta se va verifica daca activitatea propusa in proiect se incadreaza in lista de activitati eligibile prezentata in  Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.4, Anexa  la Ghidul solicitantului.

In cazul activitatilor de turism se oferă finanțare doar pentru structurile de agroturism, codul CAEN al activitatii propuse in cadrul proiectului fiind 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată.

Agro-pensiunile vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 (anexat la aceasta documentatie).

 Pensiunea agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 

În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.

  În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.

Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă

Pentru investiţiile noi în structurile de primire agro-turistică, suprafaţa de teren aferentă structurii agro-turistice trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul turismului =  terenul va avea  de cel puţin 1.000 mp.

La depunerea proiectului este obligatoriu de prezentat  angajamentul din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic.

Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. 

EG 3 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției.

 • angajamentul privind cofinantarea trebuie sa fie asumat la depunerea proiectului, urmand ca la data semnarii contractului sa se prezinte dovada : extras cont (50% din suma vor fi blocate pe parcursul implementarii proiectului) sau / si contract credit.

EG4  Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice.

 • se va demonstra in documentatia depusa respectarea indicatorilor economici solicitati.

EG 5 Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate conform prevederilor.

 • in cazul societatilor cu activitate se verifica pe baza indicatorilor economico-financiari din situatiile bilantiere anuale intocmite daca sunt indeplinite conditiile de firma in dificultate.

In cazul start-upurilor nu este cazul.

EG6 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • Solutia tehnica pentru implementarea proiectului va trebui sa tina seama de toate prevederile legale pentru a primi avizul favorabil din partea APM, .

EG 7 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

 • Solutia tehnica pentru implementarea proiectului va trebui sa tina seama de toate prevederile legale pentru a primi avizul favorabil din partea DVSVA, DSP.

 

COSTURI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE SPECIFICE :

–     construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;

–     investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

CHELTUIELI NEELIGIBILE

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; cheltuieli efectuate înainte de  semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:a.dobânzi debitoare; achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; c.taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale;cheltuieli specifice de infiintare si functionare a intreprinderilor (obtinerea avizelor de functionare, taxe de autorizare, salarii angajati, costuri administrative, etc.

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL:

Sprijinul public nerambursabil nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor):

Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru pensiunile agroturistice este de 90%.

Calculare punctaj proiect:

Nr.crtCRITERII SELECTIESPECIFICARE Punctaj conform ghid S.M 6.4
1Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole1.1 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.10 pct
2Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie, Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, Activitati de servicii in tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural)2.1. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere. Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de producție scorate.25 pct
2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere. Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.20 pct
3Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate.3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat;Max 10 pct
3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice.5 pct
3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu arii naturale protejate5 pct
4Principiul derulării activităților  anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani – (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)30 pct
4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an – (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice20 pct
5Principiul localizarii intregii activitati a solicitantului in spatiul rural.5.1 Societati care au sediul social și toate punctele de lucru in spatiul rural la data depunerii Cererii de Finanțare. 15 pct
Total

 

 

 

CONTACT PENTRU REALIZAREA UNUI PROIECT:

AFACERI DE TOP – FONDURI-EURO.RO

Telefon: 0736 – 348 363  sau  0736 – 348 361  sau  0736 – 348 360 (tarif normal)

Email: fondurieuro2020@gmail.com

Fax: 0372-89 11 61

fbtwitter-icon-png-13-1google

Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: