S.m 4.2a – „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”

Submăsura 4.2a – „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” 

UPDATE: Pentru aceasta submasura se mai pot inca depune proiecte pana in data de 15 decembrie 2016

Prin intermediul PNDR 2014-2020, schema S.M 4.2a „Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, se poate obtine sprijin nerambursabil de max.50% din totalul costurilor eligibile pentru realizarea de investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea fructelor şi marketingul produselor din fructe.

Pentru accesarea acestei masuri trebuie indeplinite toate conditiile de eligibilitate prevazute conform Ghidului solicitantului.

 

Criterii de eligibilitate generale:

 

A.Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

Beneficiarii eligibili sunt IMM-urile care  isi propun  realizarea de  investiţii corporale şi necorporale pentru pentru procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obţinerii de produse neagricole pe teritoriu tării, astfel:

 • persoane fizice constituite conform OUG 44/2008 (P.F.A ,I.I ,I.F) ,
 • persoane juridica constituite conform LG 31/1990( S.C.S, S.N.C, S.A, S.C.A, S.R.L,)
 • persoane juridice constituite conform LG 15/1990: societate comerciala cu capital privat,
 • persoana juridica constituita in baza LG 45/2009:statiuni de cercetare in domeniul agricol,
 • persoana juridica constituita cf LG 1/2005:Societate cooperativa agricola,
 • persoana juridica constituita cf LG 566/2004:Cooperative agricole ,
 • persoana juridica constituita cf LG 37/2005 :Grup de producatori.

Conform prevederilor sunt considerate IMM, enitatile ce indeplinesc urmatoarele conditii:

 • microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • întreprinderi mijlocii – care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.
 • întreprindere mare – întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM.

 

Beneficiarii eligibili nu trebuie sa inregistreze datorii restante fiscale si sociale la bugetul de stat sau bugetele locale si sa nu aiba fapte inscrise in cazierul juridic (atât întreprinderea cât și reprezentantul legal al acesteia).

Nu sunt considerate ”întreprinderi în dificultate”.

Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situaţii similare reglementate de lege.

Nu sunt întreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau in cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.

Respectă regula privind cumulul ajutoarelor de stat  cu cele acordate in cadrul prezentei scheme.

Rezultatul din exploatare al ultimului an fiscal incheiat va fi pozitiv sau cel putin zero, in cazul unitatilor cu activitate.

Solicitanții ai căror asociați/ acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub‐măsuri, pentru același tip de investiție.

Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului /constructiei pe care se va realiza investitia;

 Categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare, sunt, după caz:

 • solicitanții/beneficiarii înregistrati în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;
 • solicitanții/ beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie inițiativă, pentru 1 an de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR pentru 2 ani de la data rezilierii;
 • beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la pronunțarea definitivă și irevocabilă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;
 • solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare.
 • beneficiari care nu au finalizat proiectul depus pe schema N 578/2009 aferentă M 123 din PNDR 2007 – 2013.
 • beneficiarii contractelor/deciziilor de finanţare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141, aflate în implementare şi finanţate prin PNDR 2007-2013, precum și beneficiari ai submăsurilor 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” , 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” şi 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, până la acordarea celei de-a doua tranşe de plată .

 

B. Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la TFUE în scopul obținerii de produse non-Anexa I;

Pentru a fi îndeplinit acest criteriu se va demonstra că proiectul propus vizează prelucrarea materiei prime care face parte din Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat din sectorul de activitate economica eligibil propus este un produs NON AGRICOL neinclus în Anexa I.

 

C. Investitia propusă prin proiect trebuie sa se incadreze in tipul de investitie eligibila prevazuta de submasura:

Investiţii în active corporale din sectorul de procesare a produselor provenite din sectorul pomicol pentru:

 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;
 • înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;
 • producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;
 • acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele care conțin doar acțiuni de marketing);

           

Investiții în active necorporale pentru:

 • organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.

 

Tipuri de costuri eligibile finantate:

CORPORALE:

 • Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;

construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare

– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;

– unităţi mobile de procesare.

– pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.

În cazul produselor obținute în urma procesării, materia primă de bază (majoritară) trebuie să provina din sectorul pomicol.

Este permisă și colectarea, depozitarea, condiționarea produselor (materie primă) care nu provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea proprie ca materie primă secundară.

 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime,
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de mijloace de transport specializate în scopul comercializării produselor din fructe în cadrul lanțurilor scurte,
 • Investiții în energie regenerabilă pentru uz propriu* şi/sau eficiență energetică, sisteme de economisire a apei și în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie.
 • Cheltuieli generate de îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde** impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare. Cheltuieli cu activități de marketing (ex. Echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor, magazin la poarta unității, automate)

NECORPORALE

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
 • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt :
 • înfiintarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor neagricole
 • etichetarea (crearea conceptului);
 • creare de marcă înregistrată/brand.

 D. Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Demonstrarea capacitatii de asigurare a cofinantarii investitiei se face la depunerea proiectului prin asumarea angajamentul de a asigura cofinanţarea investiției, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, să depună dovada capacităţii de cofinanţare..

E.Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice.

-se va demonstra in documentatia depusa respectarea indicatorilor economici solicitati.

-rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să fie pozitiv,  daca e cazul .

 

F. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

G. Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1

 • Solutia tehnica pentru implementarea proiectului va trebui sa tina seama de toate prevederile legale pentru a primi avizul favorabil din partea APM.

H. Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

 • Solutia tehnica pentru implementarea proiectului va trebui sa tina seama de toate prevederile legale pentru a primi avizul favorabil din partea DVSVA, DSP.

I. Investiția trebuie făcută doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpșunilor.

Se verifică în studiul de fezabilitate dacă investiția este realizată în unitățile teritorial administrative prezente în anexa 6 a prezentului ghid Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Cadrul Național Legislativ de Implementare și respectă zonarea speciilor din anexă.

Sunt eligibile pentru sprijin proiectele implementate în UAT-urile care au nota de favorabilitate naturală sau potențată >= 2,00, cu condiția respectării zonării.

Pentru submăsura 4.2a Anexa aferentă STP nu se aplică în cazul investițiilor destinate culturii de căpșuni, acestea putând fi realizate pe întreg teritoriul național.

Investiţia poate fi destinată secundar şi speciilor pentru care UAT-ul în care este implementat proiectul nu are nota de favorabilitate naturală sau potențată >= 2,00, însă materia primă utilizată majoritar trebuie să fie reprezentată de speciile pentru care UAT-ul are notă de favorabilitate naturală sau potențată >= 2,00.

J. Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 1. Investițiile destinate obținerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii care se încadrează în definiția microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu modificările și completările ulterioare și/sau în definiția formelor asociative (grupuri de producători și cooperative).

Băuturi alcoolice eligibile:

Cidru de mere, cidru de pere, vinuri din fructe cu o concentrație alcoolică mai mare de 0.5% vol (de exemplu vin de pere, vin de coacăze etc.), amestecuri de băuturi fermentate cu o concentrație alcoolică mai mare de 0.5% vol.

 Toate aceste băuturi pot fi natural spumoase sau încărcate în mod artificial cu dioxid de carbon.

Băuturile fermentate de mai sus cărora le-au fost adăugate un anumit procent de alcool distilat, apă, sirop de zahăr, arome, coloranți și, pentru unele dintre acestea, o bază de smântână, care le-au făcut să își piardă gustul, mirosul și/sau aparența unei băuturi obținute dintr-un anumit fruct sau dintr-un anumit produs natural, cu alte cuvinte caracteristicile unei băuturi fermentate, nu sunt eligibile.

– Alcool etilic nedenaturat de orice tărie, obținut din fructe și destinat consumului uman. Chiar dacă este propriu consumului uman, se distinge de alte produse alcoolice prin faptul că este lipsit de orice substanţă aromatică.

Alcoolul etilic şi alte distilate denaturate sunt produse la care s-au adăugat în mod intenţionat mai multe substanţe pentru a le face improprii consumului uman, dar care nu le împiedică să fie folosite în scopuri industriale.

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat în cadrulta sM 4.2a nu poate depăşi  plafonul maxim euro/proiect ,după cum urmează:

valoarea totala a ajutorului nerambursabil in functie de tip de investitie-euro
Tip solicitantsprijin max:%investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*
Întreprinderi micro şi mici50%600.000,00900.000,00
Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative)50%800.000,001.100.000,00
Întreprinderi mari:40%1.000.000,001.500.000,00

 

Intensitatea sprijinului pentru investitii  ce au drept scop  producerea de bauturi alcoolice eligibile  este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. Se pot depune 5 transe de plata, ajutorul fiind acordat eșalonat. Prin excepţie, cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare a proiectului de investiții se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Cererea pentru prima tranșă de plată se depune în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de finanțare cu AFIR, în cazul proiectelor pentru investiții în achiziții simple, respectiv în termen de maxim 12 luni, în cazul proiectelor pentru investiții ce presupun construcții montaj.

Beneficiarii sprijinului acordat prin prezenta schemă pot primi, dupa semnarea contractului, un avans în procent de maxim 50% din valoarea ajutorului nerambursabil proiectului, iar plata acestuia se va face după prezentarea unei garanţii eliberate de o instituție financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naționale a României, reglementat de legislația națională în domeniu, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

Avansul se recupereaza la ultima transa de plata.

Intreaga procedură de achiziții bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari (constructii, modernizari, etc) in cadrul proiectelor finantate prin aceasta se va derula on-line pe site-ul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor de publicare disponibile pe site-ul Agentiei.

Selectia proiectelor se va face in baza unui punctaj stabilit conform unor criterii de selectie. Punctajul minim obligatoriu:10 puncte.

Nr. CrtCriterii de selecție pentru  aferenta sM 4.2 APunctaj
1.Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din zone HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR
1.1 Investiţia este destinată majoritar produselor ecologice10 p
1.2  Investiţia este destinată:

a) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european

Max 30

30 p

1.2.  Investiţia este destinată:

b) produselor traditionale

20 p
1.2 Investiţia este destinată:

c)produselor alimentare obținute conform unei retete consacrate românești

15 p
 1.2 Investiţia este destinată:

d) produselor provenite din exploataţii situate in zone HNV.

10 p
2.Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă tot lanţul alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare şi comercializare);Max. 40 p.
Investiţia acoperă următoarele verigi ale lanţului alimentar:

a) colectare***** – depozitare – conditionare – procesare şi comercializare**

40 p
b) colectare – depozitare – condiționare*** – procesare;25 p
c) colectare – depozitare – condiționare-comercializare**20 p
d) operațiuni care vizează cel puţin o componentă ce completează integral lanțul alimentar integrat.15 p
3.Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi cooperativele din sectorul pomicol).

 

20 p
TOTAL100

 

Contact:

AFACERI DE TOP – FONDURI-EURO.RO

Telefon: 0736 – 348 363  sau  0736 – 348 361 (tarif normal)

Email: fondurieuro2020@gmail.com

Fax: 0372-89 11 61

fb     twitter-icon-png-13-1   google

Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: