START-UP NATION – Normele de aplicare in consultare pana pe 03.03.2017

HOTARARE

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

 

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de  noi întreprinderi mici și mijlocii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

 

  ANEXĂ

NORMELE METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 10/2017

pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii   

 

CAP. I

 

Dispoziţii generale

ART. 1

Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de minimis, denumită în continuare schema, având ca obiectiv încurajarea și stimularea spiritului antreprenorial al cetățenilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Prezenta hotărâre reglementează modul de acordare a ajutorului de minimis întreprinderilor mici și mijlocii înfiinţate de către persoanele fizice care intenţionează să desfăşoare activitate economică, prin intermediul unei societăţi care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017  pentru stimularea înfiinţării de  noi întreprinderi mici și mijlocii, în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania”, denumit în continuare programul.

 

ART. 2

(1)Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Oficiile Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație vor implementa prezenta schema de minimis .

(2) Finanţarea în perioada 2017-2020 a programului pentru acordarea de ajutoare de minimis, pentru un numar maxim anual de 10.000 de beneficiari, se asigură din bugetul aprobat anual al entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii. Sursa finanțarii va fi din fonduri de la bugetul statului și din fonduri europene.

 

ART. 3

(1) Programul urmăreşte  creșterea numărului de afaceri și revigorarea mediului economic, creșterea numărului de salariați, reducerea numărului de șomeri și creșterea consumului.

(2) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile care desfășoară activități din sectorul/domeniul:

 1. a) intermedieri financiare și asigurări:
 2. 641 — Intermediere monetară;
 3. 642 — Activități ale holdingurilor;
 4. 643 — Fonduri mutuale și alte entități financiare similare;
 5. 649 — Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
 6. 651 — Activități de asigurări;
 7. 652 — Activități de reasigurare;
 8. 653 — Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale);
 9. 661 — Activități auxiliare intermedierilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii;
 10. 662 — Activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
 11. 663 — Activități de administrare a fondurilor;
 12. b) tranzacții imobiliare:
 13. 681 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
 14. 682 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 15. 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract;
 16. c) 920 — Activități de jocuri de noroc și pariuri;
 17. d) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope:
 18. 110 — Fabricarea băuturilor (cu excepția clasei 1107 — Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate);
 19. 1200 — Fabricarea produselor din tutun;
 20. 2540 — Fabricarea armamentului și muniției;
 21. 2051 — Fabricarea explozivilor;
 22. 4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
 23. 4639 — Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
 24. 4725 — Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
 25. 4726 — Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializat;
 26. e) excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, respectiv:

– activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;

– activităţi legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;

– activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

 1. a) când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achizitionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
 2. b) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari;

Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi

– activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

– ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

– agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;

– ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordat agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

Pentru a beneficia de prevederile schemei de minimis, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele neeligibile, cât și în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activități, cu condiția ca întreprinderea să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.

 

ART. 4

Beneficiari eligibili

(1)Noţiunea de “întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

 

(2)Pot beneficia de finanțare de la bugetul statului în cadrul Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, următoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri;
 2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 3. c)este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică;
 4. d)au capital social integral privat;
 5. e)nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.
 6. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
 7. g)  codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfășurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h)  sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017;
 9. i)   nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 10. j)  nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis  şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.

În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.

Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

 1. k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 2. l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente.

(3)Pot beneficia de finanțare din fonduri europene în cadrul Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online, criteriile de eligibilitate de la alin. (2),  precum și următorul criteriu de eligibilitate:

 1. a) au sediul social și punctele de lucru în mediul urban și în regiuni mai puțin dezvoltate, mai puțin regiunea București Ilfov și maxim 1 an de la înființare la momentul înscrierii în program.

 

ART. 5

Cheltuieli eligibile

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA aferente achizitionării de corporale și/sau necorporale:

 1. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform pct 2.1 si 2.2 din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 2. Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 3. Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
 4. Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea planului de afaceri, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);
 5. Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 6. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 7. Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 8. Cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate).  Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Decontarea se face într-o singură tranșă pentru valoarea chiriei aferente de la momentul semnării contractului pînă la momentul depunerii cererii de plată;
 9. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, în limita maximă a 10000 lei;
 10. Achiziționarea de active necorporale referitoare la software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 11. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
 12. l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 8000 lei) – această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea Contractului de finanţare). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70, precum si Camere de Comert si Industrie.

(2)  Activele corporale și/sau necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor planului de afaceri pentru care s-a solicitat finanţarea;
 2. b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate planului de afaceri pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului;
 3. c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
 4. d) Site-ul se realizează în limba română şi trebuie să fie functional la data depunerii cererii de plată;
 5. e) Sursă regenerabilă de energie este definită conform Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente chiriei și activelor necorporale amortizabile asociate planului de afaceri, precum licenţe, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare nu pot depăşi 40% din costurile totale eligibile aferente planului de afaceri.

(4) Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

(5) Solicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului “Start-up Nation – Romania” o singură dată.

(5)^1 Societatile care au beneficiat sau beneficiaza de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Capital Uman (cererile de propuneri de proiecte nr.18, 19, 20, 89) nu vor fi eligibile in cadrul prezentului Program.

(6)Echipamentele şi utilajele achiziţionate în cadrul programului trebuie să fie noi şi pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(7)Beneficiarii ajutorului de minimis. au obligaţia de a raporta efectele participării la program către O.T.I.M.M.C. pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării ajutorului.

 

CAP. II

 

Etapele implementării programului

ART. 6

Înregistrarea pentru obţinerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis acordat prin ministerul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, beneficiarul trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.aippimm.ro;

 1. b) data la care este activă înregistrarea online se comunică pe site-ul entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;

c) înscrierea on-line se desfăşoară în sesiuni de 30 zile calendaristice, până la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. În vederea înscrierii în cadrul programului, întreprinderea va completa şi va transmite planul de afaceri începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în program, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a sesiunii sau deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitanţii care nu au acces la un computer beneficiază pentru înscrierea on-line de asistenţă gratuită din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritorială a întreprinderii. Întreprinderile pot beneficia de finanţare în cadrul programului o singură dată;

d) fiecare întreprindere trebuie să completeze online planul de afaceri, al cărui model este disponibil pe site-ul entităţii publice cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii: www.aippimm.ro;

 1. e) aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri, punctajul obţinut, precum şi numărul de înregistrare;

f) planul de afaceri corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat online o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online a planului de afaceri nepermiţând înscrierea de două ori a aceleiaşi întreprinderi.

g) admiterea în program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului; achiziţia de echipamente tehnologice; activitatea pe care accesează programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului; data şi ora înscrierii în program, în această ordine. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr unic electronic pentru fiecare proiect, denumit număr RUE, adică număr în Registrul Unic Electronic.

 

ART. 7

Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) evaluarea planului de afaceri se face online de către aplicaţia software, care generează un punctaj pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte;

b) verificarea administrativă și de eligibilitate, precum și verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul, se vor efectua în conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat în Monitorul Oficial al României.

ART. 8

(1)Contractarea şi finanţarea se realizează în conformitate cu prevederilor procedurii de implementare care se va aproba prin ordin al ministrului publicat în Monitorul Oficial al României. Contractarea se face anual în limita creditelor de angajament evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al ministerului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat.

(2) Contractele pot conține clauze referitoare la modul de derulare a plăților.

(3) Finanţarea planurilor de afaceri se face în ordinea punctajului obţinut, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile;

(4) Pentru plățile efectuate în valută, cursul valutar utilizat este cursul BNR valabil în ultima zi calendaristică a anului fiscal precedent;

(5) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii contractului de finanţare, nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor reprezentând consultanța pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

(6) Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al ministerului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidențiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv și a creditelor bugetare pe anii următori până la ultimul contract semnat.

CAP. III

 

Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor

ART. 9

(1) Prezenta hotarare instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis.

(2) În cazul în care legislaţia Uniunii Europene în domeniul acordării ajutoarelor de minimis se modifică, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzător.

 

ART. 10

Schema de minimis  instituită prin prezenta hotărâre nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013. Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

 

ART. 11

(1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei se face în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

(2)Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat în calitate de furnizor de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza schemei pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza acestei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

(3)Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(4)Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.

(5)În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să îi solicite acestuia să facă verificări la faţa locului.

(6)Furnizorul informează în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(7)Ajutorul de minimis se acordă după verificarea declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic privind dubla finanțare și a verificării pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic a respectării regulii cumulului, precum şi a faptului că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, nu a depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost şi ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de marfă.

(8)Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform schemei instituite prin prezenta hotărâre, altor scheme de minimis și altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pentru o perioadă de 10 ani.

(9)Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face procedurii de implementare a programului.

(10)Reprezentanţii instituţiilor prevăzute la art. 2 au dreptul să verifice la sediul întreprinderii veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul programului.

(11)Verificarea la faţa locului vizează stadiul de realizare al planului de afaceri. În cazul în care, în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine subventie sau au schimbat destinaţia acesteia ori se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract si in procedura de implementare se recuperează total ajutorul de minimis acordat, inclusive dobânda aferentă.

(12) În cazul în care beneficiarul nu păstrează timp de 3 ani, toate locurile de muncă pentru care a primit punctaj și punctaj suplimentar, se recuperează total ajutorul de minimis acordat, inclusive dobânda aferentă. Recuperarea se face conform prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

(13) Furnizorul are obligaţia ca în conformitate cu prevederile art.29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.437/2016, să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în Romania (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului Ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actul de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

 

 

ANEXĂ

  la normele metodologice

Nr. crt. Criterii  
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Industrii creative 25
3 Servicii 20
4 Comert şi alte activităţi 15
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii  

 

B 5 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este mai mare sau egal cu 3 20
6 Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou create este egal cu 2 15
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria absolventi  începând cu anul 2015  
  8 Cel putin 2 locuri de munca ocupate de absolventi incepand cu anul 2015 10
9 1 loc de munca ocupat de absolvent  incepand cu anul 2015 5
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria someri  începând cu anul 2015
D 10 Cel putin 2 locuri de munca ocupate de șomeri incepand cu anul 2015 10
11 1 loc de munca ocupat de un șomer  incepand cu anul 2015 5
Tipul cheltuielilor aferente  Planului de afaceri  
E 12 Echipamente tehnologice ȋn pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri 15
13 Echipamente tehnologice ȋn pondere  de peste 40% din valoarea planului de afaceri

 

10
  14 Echipamente tehnologice ȋn pondere  sub 40% din valoarea planului de afaceri

 

5
Asociatul /administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat  
F 15 Asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat / project management 15
16 Asociatul /administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat/ project managemant 5

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

 Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– achiziţia de echipamente tehnologice;

– activitatea pe care accesează programul;

– deţinerea unui curs de antreprenoriat;

– data şi ora înscrierii în program.

—-

2 thoughts on “START-UP NATION – Normele de aplicare in consultare pana pe 03.03.2017

 • Buna, nu am inteles exact codurile.caen eligibile si va intreb daca as vrea sa imi cumpar utilaje agricole si sa fac prestari servicii…m-as incadra undeva?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *