POR 2.2 – Finantare 70%, maxim 1.000.000 euro

POR 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”

 

Care sunt regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări în cadrul axei prioritare 2?

 Regiunile de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Care sunt acțiunile sprijinite în cadrul priorității de investiții?

 Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

o Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

 • Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

o Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății

o Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

 

Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte:

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data și ora deschiderii cererii de proiecte: in curand

Data și ora închiderii cererii de proiecte:

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

 

Care este valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile?

 Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

 

Cine poate solicita finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. A se vedea condițiile detaliate de eligibilitate a solicitantului.

 

Eligibilitatea solicitantului

1. Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

 1. a) microîntreprinderi– au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 2. b) întreprinderi mici– au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 3. c) întreprinderi mijlocii – au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

În sensul acestui apel, ”întreprinderea din mediul urban/rural” se referă la întreprinderea care propune o investiție (într-unul din domeniile eligibile în acest apel) în mediul urban/rural, indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele sau alte unităţi fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

2. Domeniul de activitate în care se realizează investiţia

Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clasa 15 CAEN16 ), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific (în conformitate cu Ordinul privind aprobarea schemelor de ajutor de stat și de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020).

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.

3. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

 O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2018, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 4 ianuarie 2017 (prima zi lucrătoare din anul 2017) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2017.

4. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3 si maxim 249, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

5. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

6. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate

7. Locul de implementare a proiectului

 • in mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri
 • in mediul rural pentru întreprinderile mijlocii

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

 

Eligibilitatea proiectului

 

 1. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.
 1. Tipuri de investiții eligibile

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

Investiții în active corporale

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

 

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

 

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

 

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri înainte de depunerea cererii de finanțare.

 

 1. (pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii) Proiectul propus prin cererea de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare

În acest sens, solicitantul va completa, pe proprie răspundere, Declaraţia de eligibilitate.

Realizarea unor lucrări de extindere a unui spațiu de producție a cărui construire a beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare se consideră a respecta această condiție de eligibilitate.

 

 1. Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euroși maximum 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

 

 1. Contribuţia proprie a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este în conformitate cu regulile privind ajutorul de stat regional și de minimis aplicabile.

 

 1. Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și nu depășește data de 31.12.2023

Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă cel mult până la dublul perioadei prevăzute inițial, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

 

Lista codurilor CAEN eligibile

Clasa CAEN      –        Descrierea clasei CAEN
1320  Productia de tesaturi1330  Finisarea materialelor textile

1391  Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare si mochete

1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blana

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1520 Fabricarea incaltamintei

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2652 Productia de ceasuri

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporturilor magnetice si optice destinate inregistrarilor

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103 Fabricarea de saltele si somiere

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activitati si servicii de decontaminare

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

5811 Activitati de editare a cartilor

5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 Activitati de editare a altor produse software

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912 Activitati de postproductie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portalurilor web

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7120 Activitati de testare si analize tehnice

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7410 Activitati de design specializat

7420 Activitati fotografice

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

8623 Activitati de asistenta stomatologica

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor

9102 Activitati ale muzeelor

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

9311 Activitati ale bazelor sportive

9312 Activitati ale cluburilor sportive

9313 Activitati ale centrelor de fitness

9319 Alte activitati sportive

9321 Balciuri si parcuri de distractii

9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a

 

Taxa pe valoarea adaugata nedeductibila (potrivit legislatiei nationale in domeniul fiscal) aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila.

 

Pentru consultanta, oferta si mai multe detalii, va rugam sa ne transmiteti un mesaj completand formularul de contact de mai jos:

Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

 

1 thought on “POR 2.2 – Finantare 70%, maxim 1.000.000 euro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: