INVESTITII IN EXPLOATATII POMICOLE – doar pana la data de 30 septembrie 2017

Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole

 

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

 • Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
 • Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

Beneficiari eligibili

 • Microîntreprindere
 • Întreprindere Mare
 • IMM
 • Universitate
 • Institut de cercetare
 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală/familială
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători
 • Societate cooperativă
 • Composesorate, obști și altele

Obiectiv specific

Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole

Categoriile de beneficiari eligibili pentru aceasta submasura:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităţi având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi /sau ferme de dezvoltare (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA;
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6 cu modificările și completările ulterioare, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, cu completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale şi/sau necorporale, conform listei indicative a cheltuielilor eligibile:

 • reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc;
 • în cazul proiectelor care propun achiziția de generatoare terestre antigrindină, solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de finanțare, Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP), emis de Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de plată, Avizul de includere în SNACP;
 • înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte containere, generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;
 • înfiinţarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină, containere generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc.;
 • înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup containere condiționare, spații de depozitare (fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt) etc.;
 • pentru respectarea condițiilor de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei, toalete ecologice etc.);
 • sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază;
 • achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte;
 • amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol);
 • investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole;
 • împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei);
 • completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare);
 • conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din Reg. 1305/ 2013;
 • achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Prin submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile de 50% până la maximum 90%, astfel:

 1. FERME MICI, MEDII și obţinere de material de ÎNMULȚIRE și material de PLANTARE fructifer:
 2. a) Ferme mici 4.000-11.999 SO
 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 100.000 € pentru achiziții simple;
  • 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
  • 450.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).
 1. b) Ferme medii 12.000- 250.000 SO
 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  • 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.);
  • 900.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).
 1. c) Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer
 • Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 1.050.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare).
 1. FERME MARI > 250.000 SO
 • Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  • 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie);
  • .050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).
 1. FORME ASOCIATIVE
 • Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  • 350.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  • 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie);
  • 1.050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare);
  • 1.050.000 € pentru obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer.

 

În cazul fermelor mici, medii și pentru obţinerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil pentru întregul proiect (cheltuieli eligibile) se va putea MAJORA CU 20 DE PUNCTE PROCENTUALE pentru:

a) Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii Cererii de finanțare

b) Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu și climă) și art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul (UE) nr. 1305/ 2013, cu modificările și completările ulterioare;

În cazul agriculturii ecologice (art. 29) obţinerea unei intensități suplimentare de 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului este posibila doar daca investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic.

Atenție! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții (investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 de puncte procentuale.

c) Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la articolul 32, se majorează cu 20 de puncte procentuale dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul (de exemplu – achiziția prin proiect de utilaje agricole), peste 50% din terenurile agricole ale exploataţiei agricole se află în una sau mai multe localităţi în dreptul cărora există menţiunea ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC.

 

GHIDUL SOLICITANTULUI SM 4.1a – CLICK AICI!

 

Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *