START UP NATION. Ce modificari se aduc. VEZI NOUL PUNCTAJ

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare

În scopul creării unui cadru favorabil pentru obiectivul asumat prin Programul de guvernare, de realizare a unei creșteri economice inteligente, sustenabile și inclusive bazate pe o forță de muncă calificată și retribuită  conform calificării.

Luând în considerare că în prezent există entități publice și companii naționale cu disponibilități bănești care depășesc necesarul proiectelor proprii de investiții.

Ținând cont că dezvoltarea  economică nu este la același nivel în toate județele, decalajele între județe fiind în continuare semnificative,  ceea ce necesită o relocare a fondurilor publice disponibile către județe și localități cu potențial financiar mai redus. 

Având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va genera blocaje, ineficienţă şi pierderi, afectarea în continuare a unei mari părţi a antreprenorilor României care se confruntă cu fenomenul lipsei acute de finanţare, va descuraja inițiativele antreprenorilor, din cauza inexistenței unui instrument, motivant, de accesare a programului, conceput și adaptat nevoilor acestora,

Luând în considerare că IMM-urile reprezintă 99,8% din populaţia de întreprinderi din Uniunea Europeană şi 99,7% din România. Marea majoritate a IMM-urilor sunt micro-întreprinderi, cu până la 10 angajaţi (93% dintre firmele din sectorul non-financiar). Deşi densitatea populaţiei de IMM variază semnificativ între statele membre, România se situează pe ultimul loc, cu numai 2,2 IMM/100 locuitori, ceea ce reprezintă mai puţin de jumătate din media UE, de 4,5 IMM/100 locuitori.

      în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Articol unic:

Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

 1. Articolul 2 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation – România» sunt întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis, condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8.

 

 1. Articolul 3 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(2) Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation – România» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

 1. Articolul 3 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 • În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation – România» se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate cât şi cel al decontării cererilor de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor de minimis prevăzută la art.8.

 1. La articolul 3 după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:

 

 (4)  În cadrul Programului «Start-up Nation – România» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art.8.

 

 1. ANEXA prezentei Ordonanțe, se modifică și va avea următorul cuprins:

  ANEXA

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

 
Nr. crt. Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A 1 Producţie 30
2 Servicii (exclusiv IT) 30
  3 Industrii creative 20
4 Comerţ şi alte activităţi 10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii
B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1) 10
  2 Cel puţin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/şomer 5
Densitate IMM
C 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4 20
  2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele* în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4 5
Criterii aferente investiţiei
D 1 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri 10
  2 Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 5
Criterii aferente asociaților/ acționarilor
E 1 Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comrcială care a fost în declarată în insolvență sau faliment 25

* Notă: Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/ 100 locuitori, Municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.

    Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

    Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

    Selectarea și contractarea proiectelor se va face după urmatorul algoritm:

 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mare sau egal cu 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face după principiul primul venit – primul servit (proiectele vor fi contracate în ordinea înregistrării în aplicație, cu condiția să obțină un punctaj mai mare sau egal cu 90 puncte). Contractarea se va realiza în limita bugetului alocat apelului.
 • Pentru planurile de afaceri cu punctaj mai mic de 90 de puncte, selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:
  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
  • ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului;
  • numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
  • activitatea pe care accesează programul;
  • data şi ora înscrierii în program.

Apelul de proiecte se va închide automat la momentul la care valoarea totală a cheltuielilor eligibile solicitate prin proiectele înregistrate va atinge pragul de 150% din bugetul alocat apelului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *