START UP NATION: Cele 20 de intrebari

1. Pot sa particip si eu daca infiintez PFA sau AF?

Nu. Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului după data de 30 ianuarie 2017, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările  ulterioare.

2. Eu ca persoana pot sa fiu actionar in 2 firme ce depun proiecte pe START UP NATION?

Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.

Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Asociatul/actionarul care a primit AFN printr-o societate aplicantă la program în anii anteriori nu mai poate aplica pentru finanțare. Aplicanții care nu au primit AFN în anii anteriori, pot aplica pentru finanțare.

Asociații/ acționarii societății aplicante nu au/nu au avut calitatea de asociați/ acționari într-o altă societate care a obținut finanțare prin programul Start-up Nation în anii anteriori.

3. Cum si cand pot face angajarile?

Pentru a participa la program, societățile trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.

Dovada angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, se face cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare.

4. Doresc sa infiintez o sala de fitness. Ce intra la categoria echipamente?

În categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone.

5. Pot sa achizitionez un spatiu? O cladire?

Da. Dar, valoarea spaţiilor de lucru, a spaţiilor de producţie, a spaţiilor pentru prestări servicii şi comerţ ce urmează a fi achiziţionate în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie/prestări servicii/comerț, corturilor pentru organizare evenimente și a baloanelor presostatice. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției.

6. Doresc sa prin in proiect si cheltuieli cu amenajarea spatiului unde voi desfasura activitatea. E posibil?

Nu se finanțează cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achizitia/amenajarea terenului aferent acestor spatii.

7. Ce cheltuieli sunt neeligibile prin program?

Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare și nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri.

8. Ce cheltuieli sunt eligibile?

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, sunt eligibile.

Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului si tipului de persoane asumate prin planul de afaceri.

Software-urile necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe au valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare, cu excepția codului CAEN 6201.

Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fără motor pentru comerț stradal și autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi, taxi nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36.000 lei fără TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar.

Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.).

Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare.

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii.

Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare on-line a site-ului și cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei.

Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale  –  pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 3000 lei fără TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv.

Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică, licenţe, etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare.

Consultanţa in cuantum de 8.000 lei pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă, care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

9. Se pot achizitiona echipamente second?

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

10. Doresc sa achizitionez utilaje prin leasing. Este posibil?

Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

11. Cum trebuie asigurate bunurile achizitionate? Cat timp?

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.

12. Cum fac achizitiile? 

Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienta, eficacitate).

13. Am o firma infiintata dupa 30.01.2017 prin care am prestat in acest an servicii catre alte firme ce au primit finantare START UP NATION. Pot depune si eu un proiect sa ma dezvolt?

O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului.

14. Cum se face selectia proiectelor castigatoare?

Admiterea în Program se va face  în  ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

–  numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;

– punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secțiunea D din criteriile de evaluare);

– data şi ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.

15. In ce situatii, mi se pot cere banii inapoi?

Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.

Reprezentanţii AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului  AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin Program. In caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.

Verificarea la faţa locului vizează respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis si angajamentelor din acordul de finantare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, UMCR trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării.

În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanțare sau în schema de ajutor de minimis, AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa MMACA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.

16. Cati ani trebuie sa mentin activitatea?

Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:

  1. O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
  2. Perioada de 3 ani de monitorizare.

Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

Angajatii, sunteti obligati sa ii mentineti 2 ani dupa finalizarea perioadei de implementare.

17. Ce documente trebuie sa aduc pentru angajatii din categoria defavorizati/someri/etc?

Documentele justificative pentru angajatii-persoane din categoria defavorizate/ somer/ absolventi dupa 2012 sunt urmatoarele:

  • somer: carnet de evidenta somer vizat la ANOFM\ adeverinta care atesta evidenta persoanei in baza de date ca somer in cautarea unui loc de munca emisa de ANOFM, dispozitie de repartizare emisa de ANOFM;
  • defavorizate: documentele prevazute la art. 5 alin. 6) din HG 799/2014 și în anexa 2 la prezentul ghid;
  • absolventi dupa 2012: diploma(adeverinta) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011; prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013.

18. Cum se fac platile?

Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza:

  • cererii de avans
  • cererii de plată
  • cererii de rambursare

Plata se face în maxim 2 tranşe pentru toate activităţile certificate, astfel:

a) pentru mecanismul decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora;

b) pentru mecanismul decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile.

Beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale, website-ul și software-ul necesar desfășurării activității într-o singură tranșă.

19. Cate proiecte vor fi finantate in acest an?

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2017, 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.

Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim 10000 de beneficiari/an.

20. Care este valoarea ajutorului nerambursabil?

Alocaţia Financiară Nerambursabilă (AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

 

Pentru realizarea unui proiect, ne puteti transmite formularul de mai jos completat:

Va rugam sa ne transmiteti cat mai multe date si informatii privind investitia dorita, pentru a putea calcula sansele, de a gasi programul pe care se incadreaza si de a putea calcula chiar si punctajul ce se poate obtine. Va stam la dispozitie si la telefon 0722 - 800.313 sau 0722-800.603.

2 thoughts on “START UP NATION: Cele 20 de intrebari

  • Buna seara! pentru codul Caen 9601(curatorie haine) in mediul urban ,de către un administrator al unei firme cu alt domeniu de activitate.poate accesa fonduri europene? Daca da,pentru acest cod Caen sunt disponibile fonduri? Dar pentru dezmebrari auto al cărui cod Caen 3831. Se poat accesa fonduri europene? Cât și pentru comertul cu amantul al cărui codur caen 4532.precizez ca pentru cele 2coduri Caen ae dorește accesarea de către o persoana fizica neautorizată ,care acum dorește sa se dezvolte și sa înființeze o societate.sunt in grila de la program aceste coduri Caen,sunt fonduri care pot fi accesate? Va multumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *