POR 2.2

Informații generale privind Prioritatea de investiții 2.2

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției:

  • ajutor de stat regional pentru investiții in valoare de minim 1.000.000 euro si maxim 5.000.000 euro pentru:

   • Construirea, extinderea  spațiilor de producție/servicii;
   • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

Intensitatea maximă a ajutorului regional

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de min. 1.000.000 euro și max 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb valabil la data lansării apelului de proiecte.

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei IMM și regiunii în care se implementează proiectul, conform tabelului de mai jos.

Modul de acordare a ajutorului se poate realiza prin doua modalitati:  

1.  rambursarea de costuri deja platite ce se solicita la plata prin depunerea dosarelor cererilor de plata. In acest caz, solicitantul plateste contravaloarea facturilor depuse la dosarul cererii de plata urmand ca Autoritatea contractanta sa deconteze contributia aferenta ajutorului de stat.

2 .  decontarea ajutorului pe baza de cereri de plata. In acest caz solicitantul trebuie sa plateasca integral doar contributia proprie (30% contributie eligibila+ 100% costuri neeligibile) aferenta costurilor solicitate la plata.

Dupa verificarea dosarului cererii de plata, Autoritatea Contractanta deconteaza in contul din Trezorerie ajutorul ce va fi virat exclusiv pentru achitarea costurilor catre Furnizori de lucrari/bunuri/servicii.

Perioada de implementare a activităților proiectului nu poate depăși data de 31.12.2023.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE SOLICITANTULUI:

1. Solicitantul este societate se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

2. La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului. In cazul investitiilor noi, autorizarea codului CAEN la locul investitiei se va face la finalizarea investitiei inainte de depunerea ultimei transe de plata.

3. Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.

4. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

5. Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

6. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, respectiv:

  • contribuția la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de stat regional,
  • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul.

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate, prin care își asumă capacitatea financiară. După etapa de evaluare tehnică și financiară, la semnarea contractului de finantare, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară).

7. Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere Situațiile de excludere:

a. Se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau  de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;

b. Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la punctual a.;

c. Este în dificultate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

d. A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:

a. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;

b. se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;

c. se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;

d. a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

8. Locul de implementare a proiectului sa fie in mediul urban sau in mediu rural pentru solicitanti mijlocii non-agricole.

Solicitantul deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, la momentul depunerii cererii de finanțare, precum și pe perioada de evaluare, selecție și contractare:

Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realize investiția propusă prin cererea de finanțare). În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)

  • este liber de orice sarcini la data depunerii cererii de finantare sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, –
  • Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
  • Pentru proiectele care includ execuția de lucrări de construcții care se supun autorizării) la data depunerii proiectului trebuie prezentat Certificatul de urbanism în termen de valabilitate.

Pentru investiții care includ nu lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune (conform legislației în vigoare) sau dreptul de folosinta pe toata durata de implementare si monitorizare a proeictului.

9. Activităţile propuse în proiect (investiţia) trebuie să vizeze domeniul de activitate eligibil al solicitantului, ce face obiectul proiectului.

Vezi aici si LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE pe acest program: CLICK AICI

Oferta de consultanta: CLICK AICI

Pentru realizarea unui proiect pe acest program, ne puteti transmite formularul de mai jos completat. Multumim!

Va rugam sa introduceti adresa corecta pentru a putea primi raspunsul nostru.
Denumire firma, daca exista.
Pentru a va putea oferi un raspuns cat mai exact, va rugam sa ne transmiteti cat mai multe informatii despre situatia existenta (exista/nu exista firma, exista/nu exista teren, etc), precum si despre ceea ce anume doriti sa realizati! Ne puteti contacta si la telefon: 0722-800.313 sau 0722-800.603. Multumim!
Prin transmiterea acestui formular sunt de acord cu preluarea, stocarea si prelucrarea datelor personale de catre Echipa Fonduri-Euro.ro. Totodata, am luat la cunostinta de Termenii si Conditiile de utilizare ale site-ului si sunt de acord cu acestea.