FONDURI 2020

1. Granturi de sprijin pentru microintreprinderi

Obiectiv: Schema de finanțare are drept obiectiv finanțarea microîntreprinderilor aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului. Finanțarea asigură capitalul de lucru pentru categoriile de cheltuieli necesare relansării activității acestora.

Schema este în valoare de: 100 milioane de euro

Valoarea micrograntului: 2.000 euro, o singură dată

Cofinanțare beneficiar: 0%

Beneficiari:

 • IMM-uri cu asociat/administrator unic, fără contract de individual de muncă (IMM-uri fără salariați);
 • PFA-uri care desfășoară activități în domeniul artelor și spectacolului;
 • PFA-uri cu activități în domeniul sănătății, dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19.

Condiții de acordare:

 • Cifra de afaceri de cel puțin 5.000 euro în exercițiul financiar precedent;
 • Activitate curentă (operațională) minim 1 an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare;
 • Nu au beneficiat de prevederile legale privind șomajul tehnic;
 • Au obținut profit în unul din ultimii doi ani ai activității curente;
 • Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finanțare.

Categorii de cheltuieli care se vor finanța:

 • cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, datorii curente și restanțe față de furnizori,
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal, privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente,
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicale – inclusiv materiale destinate protejării împotriva COVID-19,
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților economice.

Număr estimat de beneficiari: 50.000

Domeniile de activitate eligibile:

 

 

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

2. Capital de lucru pentru repornirea activitatilor economice pentru IMM-uri – buget: 350 mil. euro

Obiectiv: Asigurarea capitalului de lucru necesar reluării activității pentru IMM-urile afectate de criza coronavirusului din domenii precum HORECA, turism, transport, organizare de evenimente.

Schema este în valoare de: 350.000.000

Valoarea grantului: Granturile pentru capital de lucru se acordă beneficiarilor în funcție de cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare după cum urmează:

Cofinanțare: 15% din bugetul de stat, 15% cofinanțare proprie.

Beneficiari:

 • IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor din domeniile de activitate HORECA
 • turism
 • servicii din domeniul transporturilor
 • organizări de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul Covid-19.

Condiții de acordare:

 • Să aibă activitatea oprită sau întreruptă și firma să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019;
 • Să înregistreze profit sau după caz beneficii în unul din ultimele două exerciții financiare;
 • Să dispună de coparticipare de 15% din valoarea grantului acordat;
 • Să facă parte din categoria IMM-urilor după verificarea statutului de întreprindere legală
 • Să nu aibă obligații restante la buget.

Categorii de cheltuieli finanțate din grant:

 • cheltuieli cu stocuri de materie primă, materiale consumabile, mărfuri, achitarea datoriilor față de furnizori (inclusiv față de furnizorii de utilități), alte datorii față de furnizorii din activitatea curentă, cheltuieli cu echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, datorii privind chiria, datorii privind achiziția de servicii și reparații, cu excepția consultanței, cheltuieli cu echipamente de protecție medicală, cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar.

Număr estimat de beneficiari: aproximativ 90.000 – 100.000

Domeniile de activitate eligibile:

 

 

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

3. Granturi pentru investitii si pentru reconversia economica pentru IMM-uri – buget: 550 mil. euro

Obiectiv: Acordarea de granturi pentru reconversia activităților IMM-urilor, dar și pentru realizarea de investiții necesare în economie.

Valoarea schemei este de: 550.000.000

Valoarea grantului: 50.000 euro – 200.000 euro

Cofinanțare: 15%

Proiectele de investiții pot să fie finanțate în complementaritate cu credite bancare, situație în care proiectul va dispune de bonificație suplimentară.

Domenii orientative de investiții în producție (cu excepția producției non-agricole):

 • Industrie alimentară;
 • Industria auto;
 • Energie și echipamente de eficiență energetică;
  Turism;
 • Construcții, materiale de construcții;
  Servicii de transport;
 • Servicii de reparații și întreținere;
  Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • Confecții metalice/lemn;
 • Confecții textile/ pielărie;
  Industria farmaceutică și echipamente medicale;
 • Servicii de educație: creșe, grădinițe;
  Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale;
 • Industrii creative;
 • Construcții, achiziții de teren în limita a 10%din valoarea proiectului, dotări pentru organizarea de evenimente;
 • Tehnologia informației și inteligență artificială;
 • Nanotehnologii și tehnologii de vârf;
 • Echipamente, utilaje, tehnologii producție.

Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor

Condiții de acordare:

 • Activitate operațională de minim 1 an;
 • Profit operațional în unul din ultimele două exerciții financiare 2018 sau 2019;
 • Să asigure sustenabilitatea proiectului timp de minim 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • Cofinanțare de minim 15% din valoarea proiectului;

Categorii de cheltuieli finanțate:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, cheltuieli cu achiziția de teren maxim 10% din valoarea proiectului, cheltuieli cu consultanța, și proiectarea, managementul de proiect, asistență tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea prestării de servicii.

 

Domeniile de activitate eligibile:

 

 

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

4. Schema de ajutor pentru activitati de comert si servicii afectate Covid-19

Obiectiv: acordarea de ajutor nerambursabil operatorilor economici a căror activitate a fost afectată de pandemia Covid-19,
chiriași ai marilor centre comerciale, pentru finanțarea chiriilor pe perioada în care desfășurarea activității comerciale sau serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau alertă.

Buget: 160 mil. lei

Valoarea grantului: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni

Beneficiari: 2.000 comercianți

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

5. Granturi pentru investitii in energie regenerabila pentru IMM-uri – buget: 200 mil. euro

Obiectiv: Acordarea de granturi pentru instalarea de panouri fotovoltaice, maxim 27 KW, dar și pentru achiziționarea și montarea stațiilor de încărcare electrice pentru autovehicule.

Valoarea schemei este de: 200.000.000 euro

Valoarea grantului: maxim 30.000 euro

Cofinanțare beneficiar: 0%

Domenii orientative de investiții în producția de energie regenerabilă:

 • Industria hotelieră;
 • Industria auto.

Beneficiari: IMM-urile și entitățile asimilate IMM-urilor

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

6. Granturi de sprijin pentru structurile sportive – buget: 180 mil. euro

Obiectiv: finanțarea structurilor sportive aflate în dificultate ca urmare a crizei coronavirusului. Finanțarea asigură investiții în infrastructura sportivă.

Schema este în valoare de: 180 milioane de euro

Valoarea grantului: până la 200.000 euro, o singură dată

Cofinanțare beneficiar: 0%

Beneficiari: Structurile sportive

Condiții de acordare:

 • Să dețină certificat de identitate sportivă;
 • Să aibă participări la competiții sportive cel puțin în ultimul an calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare;
 • Nu au obligații restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finanțare.

Categorii de cheltuieli care se vor finanța:

 • investiții în terenuri de antrenament pentru copii și juniori,
 • centre de recuperare pentru sportivi,
 • cabinete medicale cu dotări aferente cu specializarea medicină sportivă,
 • noi tehnologii pentru introducerea de sisteme de evaluare și monitorizare a performanței sportive (hard și soft),
 • echipament sportiv performant.

Număr estimat de beneficiari: 1.500 structuri sportive

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

7. Granturi pentru investitii pentru microintreprinderi – buget: 117 mil. euro si fonduri suplimentare prin supracontractare: 130 mil. euro

Denumire: Granturi IMM Axa 2.1

Obiectiv: Consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Buget alocat: 117 mil. euro și fonduri suplimentare, prin supracontractare, pentru lista de rezervă – 130 mil. euro FEDR

Sursa de finanțare: FEDR

Perioada de desfășurare (valabilitate a schemei): 2020 – 2023

Beneficiar: microîntreprinderile în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel:

Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii;
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv intrumente de comercializare on-line

Valoarea eligibilă a unui proiect este între: 25.000 euro și 200.000 euro.

Contribuția beneficiarului la proiect este de: minim 10% din valoarea eligibila a proiectului.

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

8. Granturi pentru creșterea competitivitatii IMM-urilor – buget (alocare initiala si supracontractare): 450 mil. euro

Obiectiv: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Buget alocat: 450 milioane de euro (supracontractare)

Sursa de finanțare (fonduri europene, buget): FEDR și buget de stat

Perioada de desfășurare (valabilitate a schemei): 2020 – 2023

Beneficiari: IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Descriere: Se are în vedere sprijinirea dezvoltării IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.
În acest sens, se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate (piața locală să devină regională, națională sau internațională).

Investițiile eligibile în cadrul acestui apel:
Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • implementarea procesului de certificare/ recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, al mediului sau sănătății.
 • internaționalizare (participarea la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate
  de expozant).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construire / extindere / dotare cu active corporale) finanțabile prin ajutor de stat regional.

Valoarea eligibilă a unui proiect este între: 200.000 euro și 1.000.000 euro.

Pentru investițiile finanțabile prin ajutor de minimis contribuția beneficiarului la proiect este de minim 10% din valoarea eligibilă de minimis a proiectului.

Apelurile sunt competitive, finanțarea acordându-se în funcție de punctajul obținut (sunt evaluate toate proiectele depuse).

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

9. Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finantarea investitiilor mari –buget (alocare initiala si supracontractare): 550 mil. euro

Obiective: îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive
identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Buget alocat: 150 milioane de euro (buget total din supracontractare – 550 mil euro).

Sursa de finanțare (fonduri europene, buget): FEDR și buget de stat.

Perioada de desfășurare (valabilitate a schemei): 2020 – 2023

Beneficiari: IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Descriere:
Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/prestare servicii

Dotarea cu active corporale, necorporale.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale. Sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratat.

Apelul este competitiv, finanțarea acordându-se în funcție de punctajul obținut (sunt evaluate toate proiectele depuse).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro și maximum 6 milioane euro.

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

10. Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor – buget: 150 mil. euro

Obiectiv: sprijinirea activităților destinate digitalizării activității companiilor, în special a companiilor cu activitate de producție care au drept scop dotarea cu echipamente IT, utilizarea semnăturii electronice, conectarea la broad-band, achiziționarea de softuri standardizate și personalizate, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice etc.

Valoarea apelului de proiecte: 100 milioane euro, cu posibilitatea de suplimentare a fondurilor până la aproximativ 150 milioane euro, în funcție de numărul cererilor de finanțare.

Valoarea granturilor acordate: 30.000 euro – 100.000 euro/proiect

Sursa de finanțare: fonduri UE – POC, Axa Prioritară 2 și cofinanțare din bugetul de stat

Număr estimat de beneficiari: 1.100 companii

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

11. Finantarea programelor de educatie digitala a angajatilor pentru companii – buget: 30 mil. euro

Obiectiv: asigurarea de resurse pentru companiile mari și medii care investesc fonduri în procesul de educare a forței de muncă pentru a utiliza echipamente industriale complexe (roboți, linii tehnologice automatizate etc.), dar și pentru companiile mici și medii care investesc fonduri în resursa umană pentru cunoștințe de bază în domeniul utilizării programelor informatice
specializate dar și a celor generale;

Valoarea apelului de proiecte: 30 milioane euro, din care 20 milioane euro pentru educația digitală la nivelul IMM-urilor și 10
milioane euro pentru întreprinderi mijlocii și mari destinate proceselor de învățare pe echipamente industriale complexe.

Valoarea granturilor acordate: 30.000 euro – 100.000 euro/ proiect

Sursa de finanțare: fonduri UE – POC, Axa Prioritară 6 și cofinanțare din bugetul de stat

Număr estimat de beneficiari: 600 companii

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

12. Granturi de finantare pentru antreprenoriat rural – buget: 200 mil. euro

Obiectiv: sprijinirea directă a activităților non-agricole, de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători din desfășurarea activităților agricole individuale. Exemple: activități de obținere și comercializare a produselor de panificație, activități de obținere și comercializare a produselor lactate, activități de ambalare și procesare a produselor din
fructe etc.

Valoarea apelului de proiecte: 20 mil. euro

Valoarea granturilor acordate: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create

Sursa de finanțare: fonduri UE – POCU, Axa Prioritară 3 și cofinanțare din bugetul de stat

Număr estimat de locuri de muncă nou create: 5.000

Daca doresti sa accesezi acest program, înscrie-te: AICI

 

 

 

CONTACTEAZA UN CONSULTANT